Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle foto's, fotoshoots en bestanden van Marlies Nederkoorn Fotografie.  Bij het maken van een afspraak voor een fotoshoot gaat u automatisch,(stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de fotoshoot kenbaar maken. Reportages kunnen alleen plaatsvinden als u met onze voorwaarden akkoord bent gegaan.
3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door de fotograaf worden aangepast.

 

2. Fotoshoots

1.  U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, de fotograaf is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de reportage toe te passen. Uiteraard kunt u uw wensen en ideeën altijd kenbaar maken.
2. Uit iedere fotoshoot wordt een selectie in de foto's gemaakt. De foto's moeten technisch gezien in orde zijn, en de fotograaf zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto's, zodat de stijl van de fotograaf vastligt in de foto's.
3. De fotoshoot is pas compleet nadat de fotograaf (naar eigen inzicht) een selectie in de foto's heeft gemaakt. De fotograaf is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto's wel en welke foto's niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto's die verwijdert zijn. U kunt geen beroep doen op foto's die volgens de fotograaf niet geschikt zijn om te tonen. Hierin staat de fotograaf volledig vrij.
4. Indien er afspraken gemaakt zijn waarbij de term "alle foto's" ter sprake komt, dan betreft het hier slechts de foto's waarmee de fotograaf instemt. De naam van de fotograaf is altijd verbonden met haar werk, daarom is het belangrijk dat er geen foto's worden getoond, waar de fotograaf niet tevreden mee is. Daarom wordt altijd een selectie gemaakt met alleen de beste foto's uit de serie. De term "alle foto's" betreft een variabel aantal foto's, die naar inzicht van de fotograaf zullen worden uitgekozen.
5. Als u mee werkt aan een fotoreportage, bent u er verantwoordelijk voor dat u, uw kinderen en/of huisdier schoon is, dit is sterk van invloed op de kwaliteit van de foto's. Indien er spraken is van wonden of andere bijzonderheden, maak u dit van te voren kenbaar aan de fotograaf.

6. Puistjes en of wondjes worden, als het mogelijk is weg geshopt. Andere kenmerken in principe niet, alleen op verzoek (en als het mogelijk is).
7. Train uw dier zodat deze op een gewenste plaats gedurende enige tijd stil kan blijven staan/zitten/liggen. Als het dier veel in beweging is, kan dit sterk van invloed zijn op de kwaliteit van de foto's.
8. Zorg dat u en uw dier klaar is als de fotograaf komt. De fotograaf moet aan de slag kunnen met schone dieren. Laat de fotograaf niet onnodig wachten op dieren die nog niet gereed zijn. Indien de fotograaf (naar haar inzicht) toch lang moet wachten, dan kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

 3. Boekingen

1. Een fotoshoot boeken kan via e-mail, contactformulier van de website of per telefoon.
2.  Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De fotografe heeft het recht tot 2 dagen na de ontvangst van haar aanvaarding van haar aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
3. Het verschuldigde bedrag voor de fotoshoot dient tijdens de reportage contant en liefst gepast te worden voldaan. Betaling vooraf via een overschrijving per bank is ook mogelijk. Is uw reportage nog niet betaald, dan kunnen wij helaas geen foto's leveren.
4.  In geval van annulering van een opdracht door de wederpartij, om welke reden dan ook, heeft de fotografe recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.
5. Het weer is een instabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto's gemaakt worden. Echter bij regen niet, vanwege de apparatuur. Als u beslist de fotograaf, ondanks regenvoorspellingen toch te laten komen, betaald u de kosten (pakketprijs minus de nog niet gemaakte kosten zoals afdrukken + reiskosten) die de fotograaf heeft moeten maken als de fotoshoot vanwege de regen alsnog niet door heeft kunnen gaan. Er kan een nieuwe datum worden afgesproken, waarop de fotoshoot zal plaatsvinden en u de pakketprijs voldoet.
6. Uw fotoshoot en uw foto's zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk. Mochten de foto's van uw reportage om welke reden dan ook niet naar wens zijn, dan zal er een gepaste oplossing gevonden worden. Eventueel komt de fotografe opnieuw een fotoshoot maken.

 

4. Betalingen

1.  Door een bestelling te plaatsen geeft u te kennen, dat u met onderstaande betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg tussen beide partijen.
3. Bestellingen van foto afdrukken en digitale fotobestanden worden via vooruitbetaling per bank/giro in rekening gebracht. U ontvangt van ons per email de bevestiging van uw bestelling en een factuur, welke binnen 8 dagen voldaan dient te worden.
4. Bij commerciële opdrachten, levering uit archief etc. ontvangt u een factuur, welke u binnen 30 dagen dient te voldoen, tenzij anders overeengekomen. U ontvangt de licentie voor het gebruik van de door u bestelde foto's pas na ontvangst van betaling. Publicatie van bestelde foto's is dus rechtsgeldig, vanaf het moment waarop het volledige bedrag betaald en door ons ontvangen is.
5. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogt met € 5,- administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering direct uit handen te geven aan een incasso bureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.

 

5. Foto's & Nabestellingen

1.  Foto's worden als kleine bestanden aangeleverd op cd.
2. Ik kom de cd persoonlijk brengen, en bekijken samen de foto's ter controle. Waarna u uw foto's kan bestellen (fotoshoot is exclusief foto's). Als er geen controle plaatsvind om wat voor reden van uw kant, valt dat buiten de verantwoordelijkheid van Marlies Nederkoorn Fotografie.
3.  Verzonden foto's zijn vanaf het moment van verzending voor uw risico. Alle schade die de bestelling tijdens het transport oploopt, valt buiten de verantwoording van Marlies Nederkoorn Fotografie. Indien u dit risico niet wil lopen, kunt u de foto's persoonlijk af komen halen aan het adres van de fotografe. Neem hiervoor contact op. De fotografe kan in geen geval geld terug geven bij beschadigingen tijdens transport. In overleg (en bij bijwijs van beschadiging) kan uw bestelling tegen kostprijs opnieuw worden verzonden.
4. Het is niet toegestaan foto's te plaatsen op openbare ruimten op het internet zoals forums, chatboxen, spellen en weblogs zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.
5. Alle foto's zijn enkel voor uw eigen, persoonlijke gebruik en mogen getoond worden onder naaste vrienden en familie. De foto’s mogen in geen enkel geval verveelvoudigd,bewerkt, gemanipuleerd of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf. Ook mogen foto’s niet overgedragen worden aan eventuele nieuwe eigenaren van een dier. Commercieel gebruik is enkel toegestaan na schriftelijke voorafgaande toestemming (en slechts na het voldoen van het op de publicatie van toepassing zijnde bedrag) van de fotograaf.
6.  Onder commercieel gebruik wordt onder andere verstaan: advertenties (bijvoorbeeld bij verkoop dier), publicaties, op websites en als foto’s direct of indirect bijdragen aan (commerciële) opbrengsten.
7. U kunt bij Marlies Nederkoorn de foto’s als digitale bestanden op diverse formaten bestellen.
8.  Indien u een foto wenst te bestellen voor commercieel gebruik, neem dan vooraf contact met ons op, in overleg wordt er een passende vergoeding vastgesteld.
9. Pas na ontvangst van uw betaling kunnen wij tot leveren van uw bestelling overgaan. Onbetaalde foto's kunnen niet worden verzonden.

10. Het is niet toegestaan om foto's te bewerken op welke manier dan ook.

 

6. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid

1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de voorbeeldfoto’s schriftelijk aan de fotograaf kenbaar te worden gemaakt. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 6.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.
3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
4. U bent tijdens de fotoshoot zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen/dieren. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf. Deelname aan een fotoshoot is volledig op eigen risico.

 

7. Auteursrechten & Publicaties

1. Digitale bestanden en auteursrechten van alle reportages blijven altijd in het bezit van Marlies Nederkoorn Fotografie. Indien u foto's wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met ons op.
2. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met de fotograaf, deze moet u altijd kunnen tonen.
3. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Als u bijvoorbeeld uw paard verkoopt, heeft de nieuwe eigenaar geen enkel recht op de foto's. De nieuwe eigenaar zal zelf ook moeten betalen voor afdrukken, digitale bestanden en publicaties.
4. Op alle foto’s van Marlies Nederkoorn Fotografie rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Marlies Nederkoorn Fotografie. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.
5. Alle door Marlies Nederkoorn gemaakte foto's kunnen in het archief worden opgenomen en ter inzage worden gesteld aan onze klanten en geïnteresseerden.
6. De fotografe mag de foto's van u of uw dier uit ieder type fotoshoot, ten allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. Foto's kunnen gebruikt worden voor o.a. eigen website en portfolio etc. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kan dit enkel voorafgaand aan de fotoshoot schriftelijk aan Marlies Nederkoorn kenbaar gemaakt worden.
7. Indien u beeldmateriaal van Marlies Nederkoorn wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met Marlies Nederkoorn. Er zal een passende vergoeding worden overeengekomen.
8. Bij iedere vorm van publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: "Foto: ©Marlies Nederkoorn" of "Foto:
www.marliesnederkoornfotografie.nl". Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.
9. Bij openbaarmaking/publicatie dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van depublicatie aan de fotografe te doen toekomen.
10.In geval van overeengekomen gebruik op internet zal u ervoor zorg dragen dat er naamsvermelding plaatsvind.                                                                                                                                       

11.Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotografe. Bij inbreuk komt de fotografe een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door de fotografe gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van € 300,-
12.Indien de fotograaf twijfelt aan de aan u verleende toestemming voor publicatie, bent u verplicht de schriftelijke licentie voor het betreffende fotogebruik aan de fotograaf te tonen.

8. Licenties

1. Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
2.  Indien betreffende de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de fotograaf, hebben bedoeld.
3. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
4. Indien door de Fotograaf toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

 

Laatst bijgewerkt op 03-04-2015 Marlies Nederkoorn